Tractaments necessaris per complir amb obligacions normatives

Aquests tractaments de dades tenen com a base jurídica el fet que són necessàries per complir una obligació legal que se'ns exigeix, segons allò que estableix l'art. 6.1.c) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Per tant, són necessàries perquè vostè pugui establir i mantenir relacions contractuals amb nosaltres. Si s'hi oposa, hauríem de finalitzar aquestes relacions o no les podríem establir si encara no les haguéssim iniciat.

Els tractaments necessaris per complir amb obligacions normatives s'indiquen a continuació ordenats de la (A) a la (D). Indiquem per a cadascun d'ells: la descripció de la finalitat (Finalitat), si són o no tractaments realitzats en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament), i les categories de dades utilitzades (Categories de dades tractades)

la finalitat d'aquests tractaments és l'adopció de les mesures imposades a la nostra activitat per la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Les operacions de tractament que es fan per complir la normativa sobre prevenció del blanqueig de capitals del finançament del terrorisme són:

 • Recollir la informació i documentació que permet complir amb les mesures de diligència deguda i de coneixement dels clients
 • Verificar si vostè exerceix o ha exercit càrrecs de responsabilitat pública
 • Comprovar la informació que vostè ens faciliti, contrastant-la amb fonts externes, o bases de dades dels registres públics, butlletins oficials o empreses que presten serveis d'informació.
 • Verificar la seva relació amb societats i, si és necessari, la seva posició de control en l'estructura de propietat d'aquestes
 • Comunicar i actualitzar mensualment la seva informació en el Fitxer de Titularitats Financeres, responsabilitat del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC)

Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5 de la nostra Política de Privacitat ( www.caixabank.com/politicaprivacitat), són:

 • Dades facilitades per vostè
 • Dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles
 • Dades inferides o deduïdes per CaixaBank
 • Dades que vostè no ens ha facilitat directament

Les següents empreses del Grup CaixaBank fan, en règim de corresponsabilitat, els tractaments per complir amb les obligacions de prevenció del blanqueig de capitals del finançament del terrorisme. Aquestes empreses podran compartir les dades i utilitzar-les amb la finalitat indicada.

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • VidaCaixa, S.A. de seguros y reaseguros
 • BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.
 • Nou Micro Bank, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • Buildingcenter, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.
 • CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.
 • BPI Gestão de Ativos, SGOIC, S.A.
 • Banco BPI, S.A.
 • CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U.

La finalitat d'aquests tractaments és l'adopció de les mesures imposades a la nostra activitat per la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i altres normatives fiscals vigents.

Les operacions de tractament que es fan per complir la normativa en matèria tributària són:

 • Recollir la informació i documentació relativa a la seva fiscalitat que restableixin les normes fiscals
 • Comunicar a l'Administració pública les dades relatives a la seva fiscalitat, quan així estigui establert per les normes o sigui requerit per l'autoritat

Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5 de la nostra Política de Privacitat ( www.caixabank.com/politicaprivacitat), són:

 • Dades facilitades per vostè
 • Dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles

Les empreses següents del Grup CaixaBank fan, en règim de corresponsabilitat, els tractaments per complir amb les obligacions en matèria tributària. Aquestes empreses podran compartir les dades i utilitzar-les amb la finalitat indicada.

 • CaixaBank, S.A.
 • VidaCaixa, S.A. de seguros y reaseguros
 • Nou Micro Bank, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U
 • CaixaBank Titulización, S.G.F.T., S.A.U.
 • CaixaBank Notas Minoristas, S.A.U.

La finalitat d'aquests tractaments és l'adopció de les mesures imposades a la nostra activitat en els programes de sancions i contramesures financeres internacionals adoptats per la Unió Europea i el Regne d'Espanya.

L'operació de tractament que es fa per complir els programes de sancions i contramesures financeres internacionals és:

 • Contrasta si vostè consta en llistes de persones o entitats que estiguin incloses en lleis, regulacions, directrius, resolucions, programes o mesures restrictives en matèria de sancions economicofinanceres internacionals imposades per les Nacions Unides, la Unió Europea, el Regne d'Espanya, el Regne Unit i/o l'Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC) del Departament del Tresor dels EUA.

Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5 de la nostra Política de Privacitat ( www.caixabank.com/politicaprivacitat), són:

 • Dades facilitades per vostè
 • Dades que vostè no ens ha facilitat directament.

Les empreses següents del Grup CaixaBank fan, en règim de corresponsabilitat, els tractaments per complir amb les obligacions derivades de les polítiques de sancions i contramesures financeres internacionals. Aquestes empreses podran compartir les dades i utilitzar-les amb la finalitat indicada.

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • VidaCaixa, S.A. de seguros y reaseguros
 • Nou Micro Bank, S.A.U.
 • CaixaBank Electronic Money EDE, S.L. (MoneyToPay)
 • CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • Buildingcenter, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • Banco BPI, S.A.
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.

La finalitat d'aquests tractaments és complir amb les mesures establertes per a la nostra activitat per la Llei 44/2002, de mesures de reforma del sistema financer; la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, i altres obligacions i principis de les normatives sobre concessió de préstec responsable.

Les operacions de tractament que es realitzen per complir les nostres obligacions amb relació a les operacions de crèdit són:

 • Analitzar la seva capacitat de devolució en la concessió i durant tota la vida de les operacions de crèdit que mantingui amb nosaltres, per a la gestió interna de riscos i per a la prevenció de l'impagament d'aquestes.
 • Consultar en la base de dades de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE) els riscos dels sol·licitants i titulars d'operacions de crèdit
 • Proporcionar a la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE) les dades necessàries per identificar les persones amb qui es mantinguin riscos de crèdit.

Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5 de la nostra Política de Privacitat ( www.caixabank.com/politicaprivacitat), són:

 • Dades facilitades per vostè
 • Dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles
 • Dades inferides o deduïdes per CaixaBank
 • Dades que vostè no ens ha facilitat directament.

Les empreses següents del Grup CaixaBank fan, en règim de corresponsabilitat, els tractaments per complir amb les obligacions de concessió i gestió d'operacions de crèdit, i també la consulta i comunicació de riscos a la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE). Aquestes empreses podran compartir les dades i utilitzar-les amb la finalitat indicada.

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nou Micro Bank, S.A.U.
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • CaixaBank Equipment Finance, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • Hipotecaixa 2, S.L.U,
 • Banco BPI, S.A.

Trobarà la llista de les empreses que tracten les seves dades i també els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a: www.caixabank.es/empresesgrup.