Tractaments necessaris per a l'execució de les relacions contractuals

Aquests tractaments de dades tenen com a base jurídica el fet que són necessaris per gestionar els contractes que vostè sol·liciti o aquells en què vostè sigui part, o per aplicar, si vostè ho sol·licita, mesures precontractuals, segons estableix l'art. 6.1.b) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Per tant, són tractaments necessaris perquè vostè pugui establir i mantenir Relacions Contractuals amb nosaltres. Si s'hi oposa, finalitzaríem aquestes relacions, o no les podríem establir si encara no les haguéssim iniciat.

Els tractaments necessaris per a l'execució de les relacions contractuals s'indiquen a continuació ordenats de la (A) a la (B). Indiquem per a cadascun d'ells: la descripció de la finalitat (Finalitat), si són o no tractaments realitzats en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament), i les categories de dades utilitzades (Categories de dades tractades)

La finalitat d'aquest tractament de dades és formalitzar i mantenir les relacions contractuals que vostè i nosaltres establim.

Això inclou el tractament de les seves sol·licituds o ordres, les gestions prèvies a una contractació (relacions precontractuals) i el tràmit de les seves sol·licituds d'accés a sortejos, promocions o esdeveniments.

Aquest tractament de dades implica recollir la informació necessària per establir la relació o gestionar la sol·licitud, avaluar la idoneïtat de la contractació i tractar la informació necessària per al correcte manteniment i execució dels contractes.

Les operacions de tractament que es realitzen en la formalització, manteniment i execució de les Relacions Contractuals, són:

 • Recollida i registre de les dades, i documents necessaris per a la contractació dels productes sol·licitats
 • Formalitzar la signatura dels contractes dels productes i serveis
 • Gestionar l'operativa dels productes i serveis que vostè hagi contractat amb nosaltres, fet que inclou la gestió de les incidències derivades, així com l'anotació i verificació dels apunts comptables de cobraments i pagaments dels productes
 • Ajustar mesures per resoldre impagaments que poguessin produir-se, fet que inclou la reclamació d'impagats
 • Realitzar les comunicacions derivades de la gestió de les Relacions Contractuals
 • Fer el seguiment i la resposta de les seves queixes i/o reclamacions.
 • Tramitar les seves sol·licituds d'accés a sortejos, promocions o esdeveniments, incloent-hi la seva gestió

Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5 de la nostra Política de Privacitat (www.caixabank.com/politicaprivacitat), són:

 • Dades facilitades per vostè
 • Dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles

El responsable d'aquest tractament és CaixaBank. No hi ha tractaments en corresponsabilitat amb altres responsables.

A més, si el producte o servei que contracti el comercialitzem des de CaixaBank, però l'emet una altra empresa, aquesta empresa serà la responsable del tractament de les seves dades en relació amb aquest contracte.

Això significa que si contracta a través de CaixaBank un pla de pensions o assegurança emesos per VidaCaixa o SegurCaixa, o una targeta emesa per CaixaBank Payments & Consumer, aquestes empreses seran les responsables de les seves dades com a emissors dels productes.

L'informarem sobre això, en detall, en la documentació contractual de cada producte o servei.

La finalitat d'aquest tractament de dades és avaluar la seva idoneïtat i la conveniència en la contractació de productes i serveis d'inversió, segons estableixen les normatives aplicables a aquests productes i serveis.

Aquest tractament de dades implica recollir la informació necessària per avaluar l'adequació de la contractació de determinats productes i serveis d'inversió que vostè desitgi contractar, i per fer un seguiment, si escau, de la idoneïtat del producte.

Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5 de la nostra Política de Privacitat (www.caixabank.com/politicaprivacitat), son:

 • Dades facilitades per vostè
 • Dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles

El responsable d'aquest tractament és CaixaBank. No hi ha tractaments en corresponsabilitat amb altres responsables.

La finalitat d'aquest tractament de dades és avaluar si els sol·licitants de productes o serveis que impliquin la devolució de diners avançats, o el pagament ajornat de quotes, tenen la solvència i la capacitat de devolució suficients per atendre els pagaments previstos en les operacions que s'analitzin.

La informació detallada sobre els tractaments d'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució que es realitzin quan vostè sol·liciti operacions que impliquin la devolució de diners avançats, o el pagament ajornat de quotes, se li facilitarà de manera detallada en la sol·licitud d'operació que haurà de signar quan sol·liciti aquestes operacions.

En aquesta informació li detallarem les operacions de tractaments de dades necessàries per donar curs a la seva sol·licitud, així com les conseqüències de no acceptar-los. Sense perjudici d'això, a continuació, trobarà la informació bàsica sobre aquests tractaments.

Les operacions de tractament que es realitzen en l'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució dels sol·licitants d'operacions d'actiu són:

 • Recollida i registre de les dades, i documents necessaris per a l'avaluació de la solvència i la capacitat de devolució dels sol·licitants
 • Aplicar a les seves dades, models d'scoring consistents en l'anàlisi estadística de variables sociodemogràfiques i econòmiques. En particular, s'elaborarà un perfil del sol·licitant que inclourà:
  • El tipus d'operació sol·licitada (quota, termini, finalitat)
  • Informació socioeconòmica del sol·licitant (residència, edat i segment comercial al qual pertany el sol·licitant)
  • La situació financera global del sol·licitant (saldos, ingressos, despeses)
  • Informació consultada en bases de dades externes relatives a fitxers d'incompliment d'obligacions dineràries, així com dades de risc declarades per altres entitats financeres a la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya

Aquest perfil atribueix un valor específic a cadascuna d'aquestes dades relatives al sol·licitant i la seva sol·licitud, la suma de les quals és una puntuació equivalent a la probabilitat de morositat o incompliment de les obligacions dineràries que el sol·licitant contraurà en el supòsit de formalització de l'operació sol·licitada. La importància de cada variable i la seva influència en el resultat final es calcula prèviament a través de models per a la valoració, gestió i control de riscos supervisats pel Banc d'Espanya i s'inclouen en les polítiques internes de risc de l'entitat.

Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5 de la nostra Política de Privacitat (www.caixabank.com/politicaprivacitat), són:

 • Dades facilitades per vostè
 • Dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles
 • Dades inferides o deduïdes per CaixaBank
 • Dades que vostè no ens ha facilitat directament

La normativa sectorial sobre requisits prudencials i de solvència que s'aplica al sector financer, obliga a realitzar conjuntament la concessió d'operacions de crèdit a clients, entre totes les societats que componen un mateix grup consolidat d'entitats de crèdit.

Per això, les següents empreses del Grup CaixaBank realitzen en règim de corresponsabilitat el tractament de l'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució dels sol·licitants d'operacions d'actiu.

Aquestes empreses compartiran les dades i les utilitzaran amb aquesta mateixa finalitat:

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • CaixaBank Equipment Finance, S.A.U
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • Hipotecaixa 2, S.L.U,
 • Banco BPI, S.A.

Trobarà la llista de les empreses que tracten les seves dades i també els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a: www.caixabank.es/empresesgrup.